Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) pro návštěvníky webových stránek czequestria.cz (dále jen “web”), zákazníky spolku CZ/SK bronies z.s. (dále jen “zákazníci”) a návštěvníky akcí pořádaných spolkem CZ/SK bronies z.s. (dále jen “návštěvníci akcí”).

Správce osobních údajů

CZ/SK bronies z.s., IČO: 02191041, se sídlem V podvrší 1350/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, zapsaný v obchodním rejstříku, vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka L 2622 (dále jen “správce”).

Kontaktní e-mail správce: info@czskbronies.cz

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků webu zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • zajištění bezpečného provozu webu
 • zajištění očekávané a odpovídající funkcionality webu
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • zajištění ochrany práv správce a jeho oprávněných zájmů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • doručení a případné pozdější reklamace objednaného zboží a služeb
 • uchování dat o prodeji pro potřeby účetnictví

Osobní údaje návštěvníků akcí zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • doručení a případné pozdější reklamace objednaného zboží a služeb
 • uchování dat o prodeji pro potřeby účetnictví
 • zabezpečení přístupu na akci
 • plánování jazykové vybavenosti pořadatelů a informačních materiálů
 • u audiovizuálních záznamů z akce: k propagačním účelům
 • u nezletilých návštěvníků: potvrzení souhlasu zákonných zástupců s účastí na akci
 • u nezletilých návštěvníků: kontaktování zákonných zástupců v případě mimořádné události
 • u účastníků LARPu: pro případ nutné asistence při hře v terénu

Osobní údaje, které zpracováváme

Návštěvníci webu

 • Identifikační údaje – abychom mohli zajistit ověřený přístup k administraci webu a odpovídající zabezpečení webové aplikace, zpracováváme Vaši IP adresu
 • Údaje o využívání webu – pro účely statistik celkového využití webu zpracováváme údaje o počtu unikátních přístupů a zobrazení jednotlivých částí webu. Tato data jsou anonymizována a používají hash IP adresy návštěvníka.
 • Vložený obsah – příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Zákazníci

 • Identifikační údaje – pro zajištění dodání objednaného zboží či služeb zpracováváme Vaše jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje – pro zajištění dodání objednaného zboží či služeb a potřeby komunikace ohledně konkrétních objednávek zpracováváme Váš e-mail, bankovní spojení a v případě poštovního doručení též adresu

Návštěvníci akcí

 • Identifikační údaje – pro zajištění přístupu na akci zpracováváme Vaše jméno a příjmení. Z důvodu plánování (nutnost jazykové vybavenosti) zpracováváme též údaj o zemi, odkud návštěvník pochází. Kvůli jednoznačné identifikaci při prvním vstupu na akci a nutnosti souhlasu s účastí u nezletilých návštěvníků zpracováváme též údaj o datu narození nebo věku.
 • Kontaktní údaje – pro zajištění doručení vstupenky, odměn souvisejících s objednaným vstupem a informací nezbytných pro účast zpracováváme Váš e-mail, adresu a bankovní spojení. U nezletilých návštěvníků zpracováváme jméno, příjmení a kontaktní telefon na zákonného zástupce pro potřeby informování zákonných zástupců v případě mimořádné události. U účastníků LARPu zpracováváme též telefonní číslo pro případ nutnosti asistence ze strany organizátorů při hře v terénu.
 • Údaje o návštěvnosti akcí – pro účely statistiky proběhlých akcí a plánování budoucích akcí zpracováváme anonymizovaná data návštěvníků v rozsahu počtu, typů prodaných vstupenek či odměn a rozložení prodeje v čase, dále účasti na LARPu, věkového rozložení a země původu návštěvníků.
 • Audiovizuální materiálypro účely propagace akce pořizujeme audiovizuální záznamy z akce zachycující atmosféru akce a její návštěvníků. Tyto jsou následně zveřejněny na webových stránkách czskbronies.cz, webových stránkách pořádané akce a předem vybraných místech (např. na sociálních sítích). Konkrétní místa, kde budou audiovizuální materiály zveřejněny, jsou oznámena v rámci informací pro danou akci a můžete je nalézt na konci pravidel pro danou akci.

Zpracovatelé osobních údajů

Web je spravován administrátory, kteří zpracovávají osobní data návštěvníků webu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů (technická správa a moderace) zadaných správcem.

Údaje o zákaznících jsou zpracovávány členy spolku pověřenými zpracováním objednávek a jejich expedicí.

Údaje o návštěvnících akcí jsou zpracovávány členy spolku v rozsahu nutném pro plánování a zajištění průběhu akce. Dále jsou osobami pověřenými správcem zpracovávány osobní údaje nezbytné pro výdej zakoupených vstupenek, odměn na místě konání akce a úkonů s touto činností souvisejících. Audiovizuální materiály jsou dále zpracovávány pověřenými osobami a zveřejňovány na určených místech.

Příjemci osobních údajů

Web je provozován u poskytovatele webostingu Active 24 s. r. o., IČO: 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, registrovaném u Městského soudu v Praze, spisová značka C.51029 a veškeré osobní údaje jsou uloženy v databázi tohoto poskytovatele.

Zálohy, exporty a zpracovaná data z webových aplikací jsou uložena na cloudovém datovém úložišti GDrive se zabezpečeným přístupem.

Doba zpracování osobních údajů

Údaje návštěvníků webu jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zabezpečení webové aplikace. Statistické anonymizované údaje o návštěvnosti jsou uchovávány po dobu existence spolku.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu určenou zákonem pro účely účetnictví nebo po dobu záruky na službu či zboží.

Osobní údaje návštěvníků akcí jsou uchovávány po dobu akce a dále dobu nezbytně nutnou pro doručení odměn se vstupem na akci souvisejících a vyřízení případných reklamací, nejdéle však po dobu 5 let od skončení navštívené akce. Po uplynutí této doby (nebo i dříve) jsou data návštěvníků anonymizována. V případě souhlasů o účasti nezletilých návštěvníků jsou tyto uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro případ vznesení požadavku na vyřízení pojistné události s akcí související. V případě telefonního kontaktu na účastníky LARPu jsou tyto vymazány do 30 dnů po akci.

Audiovizuální materiály související s pořádanými akcemi jsou uchovávány po dobu existence spolku.

Jaká máte práva

Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu.

V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Pokud jako návštěvník akce požadujete stažení již zveřejněného audiovizuálního materiálu, který Vás zachycuje, kontaktujte správce (viz údaje o správci) a uveďte odkaz či jiný jednoznačný popis dotčených materiálů.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na adresu správce (viz údaje o správci).

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování osobních údajů či těchto zásad, obraťte se přímo na správce prostřednictvím e-mailu (viz údaje o správci).